Hlavním cílem dokumentu je zaručit účinnou ochranu památek a jejich výjimečné hodnoty pro současné i budoucí generace. Klíčové teze Management plánu by se měly také promítnout do připravovaného Metropolitního plánu.

„Ve většině měst na seznamu UNESCO je chráněno jen nejužší centrum – obvykle katedrála a několik ulic okolo. V Praze je ale chráněno úplně celé širší centrum města. Metropole přitom není jen památkou, ale i živým městem, kde se žije, pracuje, bydlí, cestuje, vyrábí a podobně, proto je velice důležité mít plán, jak o město a jeho památkovou hodnotu pečovat a zároveň zajistit, aby město plnilo všechny své další funkce. K tomu nám pomáhá právě Management plán,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a památkovou péči Adam Scheinherr.

Současná podoba Management plánu začala vznikat v roce 2012. Jeho tvorbou byla pověřena redakční rada, která byla koordinována autorským týmem renomovaných architektů Jana Sedláka a Miroslava Cikána. Zpracování se uskutečnilo v několika etapách včetně několika kol připomínkových řízení v rámci pražského magistrátu i odborných institucí. Dokument byl mimo jiné opakovaně předložen k připomínkování Centru světového dědictví a Mezinárodní radě pro památky a sídla (ICOMOS).

Tento plán ve výsledku jasně definuje dva hlavní cíle, jak pečovat o kulturní dědictví. V první řadě řeší, jak zachovat výjimečnou světovou hodnotu historického centra Prahy, do kterého spadají paláce, domy, parky, nábřeží a podobně. Druhým cílem je zajištění, aby v centru města i nadále žili stálí obyvatelé a odehrával se zde zajímavý kulturní život.

Management plán je také závazným dokumentem pro organizační složky magistrátu, které by se jeho principy a zejména souborem konkrétních opatření měly řídit. Uvádění jeho tezí a doporučení do praxe by měly podpořit také dotčené městské části a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

památkové rezervace na seznamu UNESCO

Více informací a digitální verze Management plánu je ke stažení na https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/unesco/management_plan/index.html. Pro zájemce je k dispozici také tištěná verze dokumentu na odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy v Kanceláři památky světového dědictví.