„O proměně náměstí se mluví v posledních dvou dekádách. Jeho současný stav je výsledkem postupných nesystematických úprav a neodpovídá vytíženosti ani zájmu o lokalitu. Našim cílem byl koncepční přístup k revitalizaci náměstí, který si městská část i její obyvatelé bezpochyby zaslouží. Vznikne zde ucelený kvalitní veřejný prostor, posílí navíc pěší prostupnost, zlepší se stav zeleně i bezpečnost obyvatel,“ říká náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

Staveniště bylo zhotoviteli předáno 4. ledna. V první etapě projektu se zatím realizují přípravné práce. Je dokončeno oplocení náměstí, jsou zahájeny výkopové práce pro kanalizaci, naváží se zařízení staveniště, kácí křoviny a špatně zakořeněné stromy. V první etapě zůstane většina náměstí oplocená.

„Po revitalizaci se budou moci Pražané těšit na větší množství vysazených stromů, a to konkrétně 140 kusů. Volíme druhy dřevin, které budou lépe zvládat měnící se podmínky v letních měsících, a zároveň zlepšíme jejich zálivku s pomocí závlahového systému. Na konci roku 2025 bude náměstí osázeno 240 stromy,“ říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Na rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad Praha dlouho čekala a po rocích nesystematických úprav teď rekonstrukce proběhne „správně“ – po architektonické soutěži, s participací veřejnosti a s ohledem na veřejný prostor a životní prostředí. Značná část peněz na revitalizaci by měla jít z prostředků EU i v rámci finančních balíčků, který v minulém volebním období vyjednal Zdeněk Hřib jako primátor, právě na revitalizaci veřejných prostranství,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Vítězný návrh revitalizace náměstí od ateliéru MCA počítá se zachováním charakteru městského parku s velkým podílem zeleně, zároveň ale rozšiřuje předprostor kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Trhy se přesunou ze severozápadní do severovýchodní části náměstí.

Povrchy komunikací

Práce zahrnují obnovu technické infrastruktury, mobiliáře, ploch chodníků po obvodu náměstí a v přilehlé ulici Lucemburská. Stávající živičné povrchy budou vybourány a nahrazeny dlažbou, povrch náměstí bude zadlážděn dlažbou s propustným štěrkovým podložím nebo příjemným, kvalitním mlatem se schopností zadržování a odparu vody. Zpevněná plocha před kostelem bude z velkoformátové dlažby.

Zeleň

Zeleň čeká výrazná proměna. Vykáceno bude ze zdravotních důvodů kolem 50 nevhodně zakořeněných stromů a po rekonstrukci zde bude celkem 240 stromů. Ve skladbě výsadeb budou z velké části zastoupeny především platany, protože velmi dobře odolávají současným klimatickým změnám. Vysázeny budou také javory, habry, břestovce, ambroně, duby, lípy, okrasné třešně a jerlíny. Oblíbený morušovník v severozápadní oblasti blízko základní školy bude ošetřen a zachován. V současné stavu jsou ve velmi špatné kvalitě trávníky, v letních měsících trpí přísušky, vykazují klasické popálení psí močí, místy jsou poškozené hrabáním a jejich povrch je nerovný. V rámci obnovy je skladba trávníků navržena tak, aby odolávala aktuálním změnám klimatu a pobytové zátěži.

Součástí návrhu je také zavlažování zeleně z nově vybudované akumulační nádrže zadržující dešťovou vodu ze střech kostela. K nové výsadbě bude voda přiváděna přímo ke kořenům do absorpčního prostředí speciálního substrátu s biouhlím.

namesti Jiriho z Podebrad 2

Kašna

Kašna se přesune, upraví a zrekonstruuje se její technologie. Vzhledem k nepobytovému charakteru kašny z hlediska bezpečnosti, bude posílený požadovaný pobytový charakter vodního prvku a okolního prostranství.

Dětské hřiště

Dětské hřiště se kompletně zrekonstruuje, výrazně zvětší a doplní o nové herní prvky. Bude také oplocené živým plotem s integrovanými skrytými zábranami proti vniknutí psů. Herní prvky budou masivní dřevěné s drobným podílem oceli a s minimálním podílem plastu. Povrch dětského hřiště se vysype borovými štěpkami s atestací pro dětská hřiště. O letních prázdninách pak přijde na řadu kompletní rekonstrukce zóny před základní školou.

náměstí Jiřího z Poděbrad

Parkování

V křižovatce ulic Laubova a Lucemburská dojde k úpravě křižovatky, parkovací místa se odsud přesunou do ulice Milešovská. Počet parkovacích míst před rozsáhlou úpravou je 58 a po celkové obnově náměstí bude 59.

Návrh nové podoby náměstí byl vybrán v architektonické soutěži v roce 2000, zapojena byla i veřejnost, která se mohla vyjádřit přímo na místě v participačním kontejneru, který vznikl ve spolupráci Městské části Praha 3 s Institutem plánování rozvoje Prahy. Náklady akce vycházejí z veřejné soutěže na výběr zhotovitele, který byl vybrán na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny. Cena realizace činí 477 776 488 Kč včetně DPH, v současné době jedná hlavní město s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které by mohlo přispět až na polovinu nákladů.

Vizualizace stavby | Foto: architektonický atelier MCA